Paul Kersten: v o o r p a g i n a

Paul Kersten

Ik ben breed georiënteerd, analytisch sterk en pragmatisch ingesteld. In nieuwe omgevingen ben ik snel bekend. Ik richt me op mogelijke synergie door reeds aanwezige partijen met elkaar te verbinden. Bij vernieuwing mag echter nooit het bestaande worden vergeten. Iets verbeteren is makkelijker dan iets geheel nieuws te beginnen. Meestal. Als generalist heb ik ook mijn expertises. Een aantal van mijn expertisegebieden:

Economisch beleid, bedrijventerreinen, vastgoedontwikkeling ~ Het raakvlak van overheid en bedrijfsleven biedt kansen voor openbaar bestuur en ondernemers. De 'cultuur- en taalbarrière' vergt bewustwording en duidelijke communicatie, eerlijkheid en eenduidigheid, gecombineerd met visie en een stuk gezond opportunisme. Ik help graag alle partijen om te vernieuwen, open te staan voor mogelijkheden van bijv. biodiversiteit, mobiliteit of duurzaam ruimtegebruik, waarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen.

Samenwerking, visie ontwikkeling ~ Samenwerken is geen doel, maar een middel om een doel te bereiken. Een gezamenlijk gedragen doel en visie staan voorop voor een succesvolle samenwerking. Het vergt openheid van de deelnemers of ten minste bekendheid met de aanwezige gevoeligheden. Bij het realiseren van samenwerking werk ik inspirerend, onderzoek alternatieven, werk aan scenario's; iedereen laten weten dat er meerdere werkelijkheden zijn.

Citymanagement, detailhandelsbeleid, PDV/GDV ontwikkeling, koopzondagbeleid ~ Pragmatisch en realistisch zijn kernwoorden voor citymanagement. Een stevig cultuurverschil tussen detaillisten en overheidsvertegenwoordigers moet overbrugd worden. Kennis van zaken betekent ook geloof in de flexibiliteit van de markt. Nieuwe detailhandelsontwikkelingen zijn kansen om bestaande detailhandel te profileren. Niet lichtzinnig met weerstanden omgaan, maar tegenstand tegen verandering ook niet te serieus nemen. Ik zet me in voor daadwerkelijke betrokkenheid in planvorming door alle partijen en let er daarbij op dat vertegenwoordigers ook een daadwerkelijke achterban kennen.

Citymarketing, regiobranding, recreatie en toerisme ~ De dooddoener 'op de kaart zetten' moet eindelijk eens vervangen worden door degelijk doelgroepenbeleid. Het kaf van het koren scheiden in de groep die zich reclame experts noemt blijkt overigens ook lastig. Een herkenbare huisstijl vind ik belangrijker dan een 'pakkende slogan'. Een imago bouw je niet op met een slogan, maar door je kwaliteiten voortdurend duidelijk te communiceren. Detailhandel, recreatie en toerisme bieden qua werkgelegenheid een uitstekende tegenhanger van de focus op de kenniseconomie. Let wel: ook bij gastvrijheid is een stevige kennis onontbeerlijk.

Ondernemerschap ~ Geboren in een ondernemersgezin heb ik zelf eind 1993 de handschoen opgepakt. Het ondernemerschap biedt mogelijkheden, uitdagingen en valkuilen. Creativiteit is nodig en doorzettingsvermogen onontbeerlijk. Geloof in jezelf en je product of dienst. Gedrevenheid. Eigen verantwoordelijkheid. De overheid stimuleert onvoldoende. Dan bedoel ik niet in geld/subsidies, maar in ondernemersklimaat. Ondernemers worden teveel gewantrouwd, teveel beperkt en onvoldoende serieus genomen. Er wordt onvoldoende gecommuniceerd, onvoldoende service verleend en er wordt onvoldoende flexibel met ondernemers meegedacht. Uiteraard worden ondernemers gedreven door winst, maar ondernemerschap is vooral een creatief proces. Daar moet vanuit het openbaar bestuur creatiever mee worden omgegaan.

Communicatie, creativiteit ~ Een boodschap moet voor de ontvanger geschreven worden. Eenduidig en bondig. Zonder overbodige woorden. Zonder wollig te worden of in vakjargon te verzanden. Goed gestructureerd met duidelijke titels; kop en staart. En met de nodige creativiteit in vorm en inhoud. Humor helpt om de boodschap te laten beklijven. Verrassen werkt ook. Mijn specifieke communicatievaardigheden: website ontwikkeling en beheer, redactie en vormgeving nieuwsbrieven. Bovendien ben ik regelmatig verantwoordelijk voor de gemeentelijke profilering naar het bedrijfsleven.

Financiering, administratie, bedrijfsvoering ~ Bij een econoom wordt kennis van bedrijfsvoering, financiering en administratie verondersteld. Hoewel het niet mijn vakgebied is, heb ik in de loop der jaren menige bedrijfsadministratie opgezet en onderhouden. Bedrijfsvoering, planning, controle, rapportage moet ingezet worden om vooruit te kijken. Ten dienste van financiering en visie ontwikkeling. De recente crisis laat zien dat financiering degelijkheid vergt. Duidelijke risico analyses en behoudende exploitatierekeningen. Opportunisme in strategie is goed, maar niet in financiering...

ICT toepassing ~ Inmiddels liggen mij actieve jaren in de implementatie van ICT bijna een decennium achter me. Het inzicht in de mogelijkheden is echter gebleven. Ondanks nieuwe technologieën en merknamen zijn de mogelijke toepassingen wel snel door mij te overzien. Ik loop niet meer voorop, laat hypes tegenwoordig graag aan me voorbij gaan, maar volg wel meteen de bewezen applicaties. ICT moet gereedschap zijn dat je niet voortdurend aanpast, maar wel voortdurend beter moet gebruiken.

Lees meer over mijn expertise in mijn publicaties

© Paul Kersten ~ Geactualiseerd: 20 februari 2021